داستان های ذهن

نویسنده موضوع: داستان های ذهن  (دفعات بازدید: 134 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال دیدن موضوع.

مسلم

  • تازه وارد
  • *
  • ارسال: 26
  • امتیاز 15
داستان های ذهن
« : ژانویه 29, 2020, 07:27:24 pm »
سلام دوستان گلم امیدوارم حال دلتون خوب باشه موضوعی که اینجامطرح میکنم درمورداکثرافکارها ونگرانی های افراداین انجمن برای هرفردخاصی ذهن داستان هاوافکارهایی روتولیدمیکنه همانطورکه گفتیم ذهن چیزی که خداوندتووجودتمام انسان هاقرارداده کاراون تولیدافکارها تصاویروفیلم ها که این افکارهاوتصاویربه صورت خودآیندهستند افکارهایی مربوط به گذشته واتفاقاتی که دراون زمان رخ داده ویاافکارهایی درموردآینده ذهن بی وقفه درحال تولیدافکارمیباشدخوب بعضی هادرگیرداستان های ذهنی هستندکه ذهن دراون زمینه تولیدمیکنه به طورمثال فردی ذهنش دایماداستان هایی درموردمرگ عزیزانش تولیدمیکنه ودراون زمینه وقتی فردنسبت به اون افکارها وتصاویرذهنی حساسیت نشون میده ذهن ادامه میده وداستان هاروبه صورت های کاملاواقعی به نظرمیاره چون فردچیزی که ذهن تولیدکرده روبه عنوان واقعیت درنظرمیگیره مادری همیشه ذهنشافکارهای بیشماری تولیدمیکنه دراین زمینه که پسرم به مدرسه رفته نکنه اون توراه برگشت به خانه به طرزفجیعی تصادف کنه وبمیره تصاویرهاوفیلم های ذهنی تولیدمیشن شایداون هاروتوذهنش مشاهده میکنه ماشینی باسرعت زیادبه پسرش برخوردمیکنه وپسرش روباصحنه های دلخراش درون ذهنش مجسم میکنه احساسات اضطراب وترس وجودش رومیگیره اونچیزی که ذهنش تولیدمیکنه روبه عنوان واقعیت میپذیره ذهن این داستان هارودرخیلی زمینه هابرای افرادایجادمیکنه وهرفردی داستان های زیادی روذهنش میگه یکی ازراهکارهادرجهت جداشدن ازدرون ذهن وبرگشتن به زمان حال این هست که باخودتون بگیدالان ذهنم داره مثلاداستان مرگ وحشتناک پسرم رومیگه یاباخودتون تکرارکنیدداستان مرگ وحشتناک پسرم اینطوری میدونیدوواقف هستیدکه ذهنتون داره داستان میگه وشماواردذهنتون شدیدوداریدبه این داستان هاگوش میدین این داستان هاواقعیت ندارن فقط خروجی ذهن هستنداگه ازاین دیدگاه به اینهانگاه کنیدبه زودی اثرات تمام اینهاروی شماکم خواهدشدوذهن هم زمانی که ببینه حساس نیستید(نبایدسعی کنیدازاین افکارهافرارکنیدواینکه وجودشون رونادیده بگیرید)کم کم ذهن به آرامش خواهدرسیدچون شمافهمیدین که اون کارش تولیدفکرهست وافکارهاصرفافکرهستن وواقعیت ندارن به زودی متوجه میشین که شماواقعابیمارنیستین وفقط اجازه میدین ذهنتون به کارخودش ادامه بده به امیدموفقیت روزافزونتان